Jogszabályi környezet

Az Állománydíj.hu tevékenységével kapcsolatban az alábbi főbb jogszabályokat kell figyelembe venni.

Figyelem!  Előfordulhat olyan eset, hogy a mindenkori ügy, probléma, kérdés természete alapján az itt felsorolt jogszabályok mellet további jogszabályokat is figyelembe kell venni.

 

 Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény).

Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (2011.évi CXII. törvény).

Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (2001. évi CVIII. törvény ).

Törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (2008. évi XLVIII. törvény).

Kormány rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet).

Törvény a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről (2016. évi XCIII. törvény).

Törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (2017. évi LIII. törvény).

Törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről (2005. évi XXV. törvény).

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) (Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete)